DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna dle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a musí jej absolvovat všichni profesionální řidiči, učitelé autoškol a řidiči, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění.

Vyšetření probíhá individuálně. V případě většího počtu klientů/řidičů např. z jedné firmy je možné provést vyšetření také skupinově.

Délka vyšetření je zpravidla 2 – 3 hodiny, ale může se měnit v závislosti na důvodu vyšetření. Vyšetření sestává z anamnestického rozhovoru, výkonových testů, osobnostních testů a přístrojových zkoušek.

Závěrečný posudek klient obdrží bezprostředně po vyšetření v písemné podobě.

Na vyšetření neopomeňte vzít s sebou:

  • platný občanský průkaz
  • řidičský průkaz (nebyl-li odebrán)
  • výpis z evidenční karty řidiče – obdržíte jej na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností
  • v případě, že žádate o navrácení řidičského oprávnění – posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní
  • dokumenty ze správního či trestního řízení popisující události vedoucí k odebrání řidičského průkazu
  • kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchadlo)

DŮLEŽITOU PODMÍNKOU zdárného absolvování vyšetření je dobrý psychický i tělesný stav, tzn. měli byste být dobře vyspalí, odpočatí. Rozhodně nechoďte na vyšetření po noční směně, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek či s počínajícím onemocněním.